Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Raporty i przekroczenia

Program Tachoanalzier umożliwia analizę danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz tachografów analogowych - tarczek tacho (wykresówek).

Dane pochodzących z tachografów analogowych uzyskuje się przez skanowanie tarczki.
Dane z tachografów cyfrowych i kart kierowców, uzyskuje się przez pobranie za pomocą przenośnego urządzenia i przeniesienie plików do komputera.

Odczytane informacje z tarczki i karty kierowcy dotyczącą czasu pracy kierowcy, dane z tachografu cyfrowego zawierają dodatkowo informacje o prędkości z jaką poruszał się pojazd w ciągu ostatnich 24 godzin, i są podstawą do raportowania. Po wprowadzeniu danych kierowców i pojazdów mamy do dyspozycji pełen wachlarz raportów do których, w zależności od wersji programu dostęp jest zróżnicowany.


Przekroczenia

Wersje programu TC Extra, TC Extra +, TA, TCA Extra i TCA Extra + posiadają dość przydatną funkcje - sprawdzanie przekroczeń. Wersje umożliwiają stworzenie raportu wykazującego wykroczenia kierowców związanych z wydłużaniem czasu jazdy (dobowego i tygodniowego) oraz skracaniem czasu odpoczynku (dobowego i tygodniowego).

Raport ogólny przekroczeń prezentuje sumaryczne zestawienie ilości wykroczeń kierowców, które miały miejsce w wybranym okresie raportowym.
Zestawienie ma postać tabeli zawierającej:
 • imię i nazwisko kierowcy,
 • ilość przekroczeń jazdy ciągłej (powyżej 4,5 godziny),
 • ilość przekroczeń czasu jazdy dobowej (powyżej 9 godzin),
 • ilość przekroczeń tygodniowego czasu jazdy (powyżej 56 godzin),
 • ilość przekroczeń dwutygodniowego czasu jazdy (powyżej 90 godzin),
 • ilość skróceń dobowego czasu odpoczynku (poniżej 11 godzin),
 • ilość skróceń tygodniowego czasu odpoczynku (poniżej 45 godzin).
Raport szczegółowy wykroczeń kierowców prezentuje wybrane rodzaje wykroczeń wybranego kierowcy, które miały miejsce w wybranym okresie.

W przypadku niektórych raportów (np. "Ewidencja kierowców", "Ewidencja pojazdów") możliwy jest eksport danych do pliku CSV (format MS Excel).


Raport - ewidencja kierowców

W raporcie tym decydujemy, czy mają być prezentowane dane wyłącznie dla kierowców zatrudnionych, zwolnionych bądź dla wszystkich kierowców niezależnie od ich stanu zatrudnienia.
Raport prezentuje listę kierowców w postaci tabelki zawierającej takie dane jak:
 • nazwisko,
 • imię,
 • data zatrudnienia,
 • data zwolnienia.


Raport - ewidencja pojazdów

Decydujemy czy mają być prezentowane dane wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych, wyrejestrowanych bądź dla wszystkich pojazdów niezależnie od ich stanu zarejestrowania. Raport prezentuje listę pojazdów w postaci tabelki zawierającej takie dane jak: numer rejestracyjny pojazdu, data rejestracji, data wyrejestrowania.
Raport prezentuje listę pojazdów w postaci tabelki zawierającej takie dane jak:
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • data rejestracji,
 • data wyrejestrowania.


Raport - ewidencja czasu pracy kierowców (wg ustawy o czasie pracy kierowców)

Raport prezentuje przebieg pracy wybranych kierowców z podziałem na doby 24-godzinne, których początki wyznaczane są cyklami jazdy kierowców dla wybranego okresu. Pojedyncza doba opisana jest poprzez podanie wymiaru czasu pracy, jazdy oraz dyżuru, z podziałem na czas pracy dobowej i czas pracy w godzinach nocnych.


Zestawienie - czas pracy kierowców (wg ustawy o czasie pracy kierowców)

Zestawienie to prezentuje w postaci tabelarycznej dane z ewidencji czasu pracy wg ustawy o czasie pracy kierowców. Wiersze zestawienia reprezentują kolejne dni okresu raportowego. Każda doba występująca w raporcie ewidencji czasu pracy jest zaliczana na dzień, w którym została rozpoczęta.


Zestawienie - czas pracy kierowców (wg dat rzeczywistych)

Różnica między poprzednim raportem polega na tym, że generator zestawienia czasu pracy wg dat rzeczywistych nie zawiera opcji automatycznej zamiany odcinków. Oba zestawienia różnią się tym, że zestawienie czasu pracy wg dat rzeczywistych opiera się na dobach wyznaczanych między północą danego dnia a północą dnia następnego, niezależnie od cykli jazdy poszczególnych kierowców.


Wizualizacja czasu pracy kierowców

Wizualizacja prezentuje czas pracy kierowców w postaci wykresów schodkowych zawierających odcinki aktywności kierowców (jazda, praca oraz dyżur). Pojedynczy wykres odpowiada okresowi od północy danego dnia do północy dnia następnego. Na osi wykresu prezentowane są kolejne godziny doby, fragment osi prezentowany linią pogrubioną odpowiada godzinom nocnym.


Raport - przebieg pojazdów

Raport przedstawia przebieg wybranego pojazdu, z podziałem na poszczególne przejazdy, z rozdziałem na kierowców i informuje o ewentualnym zespole kierowców który prowadził wybrany pojazd. Pokazuje również niezgodność liczników, czyli sprawdza czy końcowy licznik z poprzedniego przejazdu zgadza się z początkowym licznikiem z następnego przejazdu, jeśli występuje nieprawidłowość użytkownik zostanie o tym poinformowany. Raport wyszczególnia również różnicę pomiędzy odległością obliczoną przez program a wynikająca ze stanów liczników spisanych przez kierowców.


Wizualizacja przebiegu pojazdów

Wizualizacja prezentuje przebieg pojazdu (okres czasu w którym pojazd był prowadzony) w postaci wykresu jazdy. Pojedynczy wykres odpowiada okresowi od północy danego dnia do północy dnia następnego.


Raport - stopnień wykorzystania pojazdów

Raport prezentuje w poszczególnych wierszach kolejne dni z wybranego okresu raportowego, ilości godzin jazdy i postoju, oraz procent wykorzystania pojazdu.

Na końcu raportu widoczne jest podsumowanie danego okresu raportowanego, w którym widoczne są:
 • czas jazdy i postoju,
 • procent wykorzystania oraz ilość dnia za które jest wygenerowany raport.


Wizualizacja - cykle jazdy dobowej

Wizualizacja cykli jazdy dobowej jest analogiczna do wizualizacji czasu pracy kierowców, różnica pomiędzy obiema wizualizacjami polega na tym, że w przypadku wizualizacji cykli jazdy dobowej prezentowane są pełne cykle jazdy (cykl jazdy kończy się odpoczynkiem dobowym). Na wykresach możemy obserwować te przypadki, kiedy kierowca nie zachował odpowiedniego odpoczynku dobowego w ciągu 24 godzin.


Raport - czas prowadzenia pojazdów

Raport dostarcza informacji o czasie prowadzenia pojazdów przez kierowców.


Filtry kierowców oraz pojazdów

W przypadku gdy w bazie danych występuje bardzo duża ilość kierowców oraz pojazdów, wyszukanie odpowiedniej osoby lub pojazdu może stanowić pewną trudność dla użytkownika. W związku z tym udostępniono mechanizm filtrowania listy kierowców oraz pojazdów. Kierowców można filtrować wg, miejscowości, stanowiska, lub zajezdni, pojazd wg. formy własności lub zajezdni.


Prędkość

Ta opcja programu pozwala na wizualizacje próbkowanej co sekundę prędkości w ciągu ostatnich 24 godzin gdy pojazd był w ruchu. Wykres prędkości w czasie pozwala nam na prześledzenie zachowania kierowcy w danym momencie. Na podstawie wykresu prędkości jesteśmy w stanie ocenić jak w ciągu ostatnich 24 godzin jazdy był prowadzony pojazd.


Przekroczenia prędkości z tachografu cyfrowego

Korzystając z tej opcji jesteśmy w stanie sprawdzić wszelkie przekroczenia prędkości popełnione na danym pojeździe. Używając filtra ustawiamy dopuszczalną prędkość po której przekroczeniu wszystkie zdarzenia zostaną pokazane na liście zdarzeń.


Zdarzenia i usterki z karty

Przy pomocy tego narzędzia jesteśmy w stanie sprawdzić wszelkie niedozwolone a także nieprzewidziane w funkcjonowaniu tachografu zdarzenia zarejestrowane na elektronicznej karcie danego kierowcy np.: przerwa zasilania.


Nadkola.pl