Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Gwarancja na oprogramowanie TachoAnalizer®


DPK System Consulting®, producent Oprogramowania TachoAnalizer gwarantuje Licencjobiorcy będącemu jednocześnie użytkownikiem końcowym dostarczonego oprogramowania, że oprogramowanie będzie funkcjonowało w istotnym zakresie w sposób zgodny z instrukcją. Oprogramowanie udostępniane jest Licencjobiorcy na podstawie wykupionej licencji w wersji „jakie jest” i podlega 12-miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania tj. wykonanie jego istotnych funkcji zgodnie z instrukcją użytkownika Oprogramowania z dnia zawarcia umowy.

OGRANICZONA GWARANCJA

Producent Oprogramowania gwarantuje:
 • prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania zgodnie z instrukcją użytkownika Oprogramowania z dnia zawarcia umowy w okresie 12 miesięcy od dnia wykupienia Licencji,
 • usługi pomocy technicznej zgodnie z dokumentacją dostarczoną wraz z Oprogramowaniem, w tym pomoc przy rozwiązywaniu problemów wynikłych w trakcie korzystania z Oprogramowania,
 • usunięcie ujawnionych nieprawidłowości (w stosunku do opisu z instrukcji) działania Oprogramowania,
 • sprawność techniczną nośnika Oprogramowania/dysku instalacyjnego w okresie 90 dni od daty zakupu,
 • dostarczenie nowego nośnika z Oprogramowaniem/dysku instalacyjnego w przypadku jego uszkodzenia.

UPRAWNIENIA LICENCJOBIORCY

Całkowita odpowiedzialność firmy DPK System Consulting oraz jej dystrybutorów i wyłączne uprawnienia Licencjobiorcy, wg uznania DPK System Consulting, polegają na:
 • zwrocie uiszczonej kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne np. koszty przesyłki do Licencjobiorcy, albo
 • naprawie lub wymianie Oprogramowania, które nie odpowiada warunkom ograniczonej gwarancji i które zostało zwrócone firmie DPK System Consulting lub jej dystrybutorowi wraz z kopią faktury zakupu.

OGRANICZENIA GWARANCJI

DPK System Consulting nie gwarantuje:
 • prawidłowego działania Oprogramowania w przypadku zainstalowania go na komputerze nie spełniającym założeń technicznych zawartych w dostarczonej instrukcji użytkowania oprogramowania,
 • prawidłowego działania Oprogramowania w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub urządzenia, na którym oprogramowanie producenta zostało zainstalowane, powstałych wskutek niewłaściwej instalacji, wypadków, nadużyć, niewłaściwego użytkowania, przyczyn naturalnych, niedostatecznego lub nadmiernego napięcia prądu elektrycznego, nienaturalnych warunków mechanicznych lub środowiskowych, włączając wirusy komputerowe,
 • odzyskania danych po awarii komputera, na którym zostało zainstalowane Oprogramowanie producenta lub awarii jakiegokolwiek innego oprogramowania zainstalowanego na tym samym komputerze.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe firma DPK System Consulting lub jej dystrybutorzy, nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (obejmujące zwłaszcza utracone korzyści, szkody wynikające z zakłócenia działalności, utraty informacji gospodarczych lub inne straty finansowe), będące następstwem używania albo niemożności używania niniejszego Oprogramowania firmy DPK System Consulting bądź świadczenia usług pomocy technicznej albo niemożność świadczenia takich usług, nawet, jeśli firma DPK System Consulting została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

UTRATA WAŻNOŚCI GWARANCJI

Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność w przypadku:
 • stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia pliku instalacyjnego programu,
 • stwierdzenia naruszenia kodu programu przez osoby inne niż upoważnieni pracownicy producenta,
 • dokonywania lub prób dokonywania jakichkolwiek zmian w programie przez osoby trzecie bez zgody producenta,
 • wykorzystywania Oprogramowania przez użytkownika innego niż Licencjobiorca,
 • wykorzystywania Oprogramowania objętego zwykłą Umową Licencyjną do celów usług, płatnych lub bezpłatnych, na rzecz osób trzecich,
 • prób niezgodnego z prawem zwielokrotnienia Oprogramowania.

GWARANCJA PRZEDŁUŻONA

Producent Oprogramowania tj. DPK System Consulting prowadzi serwis pogwarancyjny swojego Oprogramowania. Warunkiem otrzymania przedłużonej gwarancji po upływie 12 miesięcy jest wykupienie u Dystrybutora programu usługi aktualizacji i pomocy technicznej SUP+TA.. W okresie rozszerzonej gwarancji producent zobowiązuje się do usuwania błędów Oprogramowania i napraw jak w okresie obowiązywania zwykłej gwarancji.

AKTUALIZACJA / UPGRADE OPROGRAMOWANIA
 • Po wniesieniu opłaty licencyjnej Licencjobiorca jest uprawniony do bezpłatnej aktualizacji wersji Oprogramowania (Upgrade) w okresie 12 miesięcy od daty wykupienia Licencji,
 • Po upływie 12 miesięcy od wykupienia licencji Licencjobiorca jest uprawniony do aktualizacji wersji Oprogramowania (Update/Upgrade) tylko na podstawie wykupionej u Dystrybutora usługi aktualizacji i pomocy technicznej SUP+TA.

Usługa SUPTA - Aktualizacja i Pomoc Techniczna (Software Update and Technical Assistance)

Usługa SUPTA obejmuje:
 • przedłużenie gwarancji
 • aktualizację oprogramowania
 • rozszerzenie liczby pojazdów w granicach wykupionej licencji
 • aktualizację numerów rejestracyjnych pojazdów
 • konsultacje i pomoc techniczną.
Koszt usługi SUPTA wynosi 24% ceny licencji rocznie.

Usługa aktualizacji SUP obejmuje:
 • przedłużenie gwarancji
 • aktualizację oprogramowania
Koszt usługi aktualizacji (Software Update) wynosi 18% ceny licencji rocznie.

Nadkola.pl