Pobieranie, analiza, archiwizacja

danych z tachografów i kart kierowców

Nowa wersja TachoAnalizer'a - (WE) 1073/2009

Zmiany w wersji programu 2.6.19
  • nowe prawo 1073/2009 (dotyczy wer. jezykowych BG, CZ, EN, HR, HU, PL, SI)


Dnia 4 czerwca 2010 r. wszedł w życie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. L 300 z 14.11. 2009 r., s. 88), dotyczący odpoczynku tygodniowego kierowców wykonujących pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób.

Zgodnie z tym przepisem kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku do maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem, że:
  • usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi;
  • po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku albo jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa.
Nadkola.pl